MASURI PENTRU COMPANII IN CONTEXTUL COVID 19

MASURI PENTRU COMPANII IN CONTEXTUL COVID 19

Măsurile luate de Guvern pentru companii

 

Ministerul de Finanțe a anunțat un program de sprjin pentru companiile din România afectate de răspândirea coronavirusului, în condițiile în care multe și-au suspendat activitatea.

Aceste măsuri sunt cuprinse în două ordonanțe de urgență, O.U.G. 29 si O.U.G. 30, publicate in Monitorul Oficial Nr. 230, respectiv Monitorul Oficial Nr. 231, ambele din data de 21 martie 2020, care, pe lângă măsurile referitoare la șomajul tehnic în perioada stării de urgență și cele referitoare la zile libere pe care și le pot lua salariații pentru a supraveghea copiii cât sunt cursurile suspendate, stabilesc și alte măsuri cu caracter economic și fiscal.

Este vorba despre garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări, facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare și a termenelor de plată a impozitelor locale datorate de populație.

 

 1. CREDITE GARANTATE PENTRU IMM-URI

Se are în vedere implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii COVID-19, prin garantarea unor credite și subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări.

Astfel, Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 milioane lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei, potrivit unui comunicat al MFP.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 milioane lei.

Pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusive dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.

De asemenea, Ministerul Finanțelor va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru IMM-uri. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

Acordarea subvenției ar putea fi prelungită până în 2022, dacă România va avea o prognoză de creștere economică mai mică decât cea înregistrată în anul 2020.

Obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni.

De asemenea, Ministerul Finanțelor va acoperi de la buget și comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare.

 

 1. SUSPENDAREA EXECUTĂRILOR SILITE

Guvernul a decis de asemenea să se suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

De asemenea, pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

În acest fel, contribuabilii sunt eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achizițiile publice derulate în această perioadă sau să nu li se anuleze diverse autorizații.

S-a decis și prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

La fel, pentru cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020, mai arată comunicatul. Prin urmare, se reduce sarcina fiscală pentru acești contribuabili, având în vedere scăderea veniturilor.

 

 1. CERTIFICAT PENTRU AMÂNAREA PLĂȚII UTILITĂȚIILOR

De asemenea, pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

 

 • Aspecte privind certificatul de stare de urgență

 

Firmele românești vor putea solicita online eliberarea certificatelor de situație de urgență (CSU) pentru a putea obține apoi ajutoarele de la stat, destinate societăților afectate de situația economică generată de criza coronavirus COVID-19 în România.

Certificatul de situație de urgență (CSU) va fi eliberat gratuit firmelor afectate de situația coronavirus COVID-19, pentru a putea beneficia de sprijin de la stat. Ordinul privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată a fost publicat în Monitorul Oficial, miercuri, 25 martie.

Astfel, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2,
certificate de situație de urgență.

Ordinului privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici prevede că aceste certificate sunt emise în două forme:

 1. TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1 a ordinului, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr.3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii în perioada stării de urgență decretate;
 2. TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2 a ordinului, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență. Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei
http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Pentru obţinerea certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

 1. datele de identificare;
 2. declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în catre reprezentantul legal nu deține semnătura electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele  indicate și documente privind autorizarea activității. Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificate de situație de urgență  doar pe perioada existenței stării de urgență în România. Acestea sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma
http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatelor de situație de urgență cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura
adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

 

 1. AMÂNĂREA PLAȚII IMPOZITELOR

Guvernul a decis și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respective impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

În aceste condiții, Guvernul a aprobat ca plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice unităților administrative-teritoriale să se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Facilitatea nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată, arată Ministerul Finanțelor.

 

Pe lângă aceste măsuri au mai fost prevăzute și alte dispoziții, astfel că ținând cont de necesitatea achiziției în continuare a materialelor și echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanțelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1,15 miliarde lei Companiei Naționale UNIFARM S.A., pe o perioadă de 6 luni.

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu COVID 19.

Ministerul Finanțelor Publice va aproba repartizarea pe trimestre a virărilor de credite bugetare şi credite de angajament, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite a virărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării.

 

Având în vedere O.U.G. 30/2020, cele mai importante măsuri prevăzute sunt șomajul tehnic și posibilitate luării unor zile libere de către părinți, cât timp cursurile sunt suspendate.

 

 1. ȘOMAJUL TEHNIC

Una dintre cele mai importante măsuri prevăzute în O.U.G. 30/2020 este reprezentată de posibilitatea angajatorilor de a uza de șomajul tehnic, acesta fiind o întrerupere temporară a activităƫii, fără încetarea raportului de muncă, în principal pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Astfel, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, ca urmare a efectelor produse de virusul COVID 19, companiile afectate care se află în situația de întrerupere a activității sau reducerii acesteia pot să suspende unilateral contractele de muncă în temeiul art. 52 alin. 1 lit. c) Codul muncii.

Pentru a beneficia de această măsură de protecție, deopotrivă pentru angajatori și salariați, angajatorii trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții prevăzute la art. XI alin. (2) din OUG, și anume:

 1. întreruperea totală sau parțială a activității în baza deciziilor emise de autoritățile competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și deținerea certificatului de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prevăzut la art. 12 din Anexa nr. 1 a Decretului nr. 195/2020;
 2. reducerea activității ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Aceasta se va dovedi cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plati toți salariații. Conform art. XIV din Ordonanță, prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene se va stabili un model al declarației pe proprie răspundere.

Această etapă a încadrării suscită discuții raportate la deciziile emise de autoritățile competente.

Sub un prim aspect, deciziile relevante emise de autoritățile competente la care se referă prevederile OUG sunt reprezentate, până în prezent, de Ordonanța Militară nr. 1/2020 și recent emisa Ordonanță Militară nr. 2/2020.

Ordonanța Militară nr. 1/2020 prevede la art. 1 suspendarea activității de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice. Totodată, art. 2 prevede faptul că se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Ordonanța Militară nr. 2/2020 prevede în plus suspendarea activității în cabinetele de medicină dentară precum și suspendarea activităților de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

Ordonanța Militară nr. 3/2020 vine în completarea Ordonanței Militare nr. 2/2020 și prevede restricții privind circulația tuturor persoanelor, cu unele excepții. În special, se adresează persoanelor peste 65 de ani care pot circula doar între orele 11-13, având asupra lor declarația pe propria răspundere unde trebuie să menționeze motivul deplasării.

În acest context, putem considera că doar angajatorii a căror activitate a fost suspendată în situațiile antemenționate pot uza de măsura șomajului tehnic, astfel cum este condiționată în OUG.

Continuând, angajatorul, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii va emite decizia de suspendare a contractului care se va comunica angajaților. De menționat că angajatorii pot beneficia de plata indemnizației doar pentru cel mult 75% din angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG.

Anexele nr. 1, 2 și 3 din OUG sunt reprezentante de cererile-tip de solicitare a decontării contravalorii indemnizației, precum și lista cu angajații cu privire la care s-a emis decizie de suspendare a CIM, acestea trebuind înaintate către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană/ a Municipului București, prevăzând în conținutul lor și atașarea certificatului de urgență/declarației pe proprie răspundere a căror metodologie nu este aprobată încă.

Art. XII din OUG prevede că aceste documente se depun prin poștă electronică la agențiile în raza cărora își au sediul social, dar și că documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, conform art. XIII din OUG.

Raportat la cuantumul indemnizației, probabil cel mai important aspect, prevederile OUG statuează asupra faptului că acesta se stabilește la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe anul 2020 prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizația nu este scutită de reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Depunerea declarației privind obligațiile de plată se va face conform art. 147 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, plata realizându-se de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. De asemenea se impune a menționa că în conformitate cu art. XI alin. (8) din OUG, nu se datorează contribuție asigurătorie pentru muncă.

Nu în ultimul rând, OUG prevede și că profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil care nu au calitatea de angajatori și întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor autorităților luate în contextul instituirii stării de urgență beneficiază de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru 2020, indemnizații suportate din bugetul general consolidat.

 

 1. ZILE LIBERE PENTRU PĂRINȚI

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, se modifică și se completează. Astfel că, la articolul 1, după alin. (3) se introduc patru noi alineate referitoare la părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere copii sau persoane adultă încadrată în grad de handicap.

Altă modificare presupune ca zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Aceste prevederi nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.

Acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului pentru arangajații din:

 • unitățile sistemului energetic național;
 • din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu;
 • din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii
  publice, din transporturile pe căile ferate;
 • din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum
  și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură
  și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și
  echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din
  cadrul unităților farmaceutice.

 

Pentru alte detalii vă rugam să vă adresați în scris pe mailurile oficiale sau pe pagina de Social Media.

Vă multumim.

Despre autor

Casa de Expertiză Transilvania® administrator

ADRESA: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 64, Aleșd, Bihor TELEFON: (+4) 0753 572 891 E-MAIL: secretariat@c-e-t.ro și office@c-e-t.ro WEB: www.c-e-t.ro