FACILITĂȚI FISCALE PENTRU CETĂȚENI ȘI FIRME

FACILITĂȚI FISCALE PENTRU CETĂȚENI ȘI FIRME

Ținând cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribuabilii afectați direct sau indirect de criza SARS-CoV-2, a fost adoptată prezenta lege, fiind destinată tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităților administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiilor publice.

Legea are drept scop amînarea unor termene de plată, precum şi acordarea unor facilităţi fiscale pentru cetățeni și firme privind sumele datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

Principalele modificări aduse legislației fiscale sunt următoarele:

 1. Începând cu anul 2021, se poate acorda o bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual și de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat;
 2. Pentru persoanele fizice angajate pe baza unui contract invidual de muncă, pe perioada suspendării din funcţie, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia;
 3. Persoanele juridice calculează şi plătesc, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcţie a respectivilor angajați.

În cazul impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificații:

 • pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5 la sută din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting, prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020, inclusiv;
 • pentru depunerea, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 5 la sută din sumele datorate.

Bonificaţiile menționate mai sus se acordă numnai în situaţia în care obligaţiile fiscale anuale de plată se sting integral, prin plată sau compensare, până la 30 iunie 2020, inclusiv.

Sumele reprezentând stimulente/prime acordate angajaților de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgenţă,  pentru desfăşurarea de activităţi care presupun contact direct cu cetăţenii şi sunt supuși riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorie pentru muncă.

Pe durata stării de urgență, a stării de alertă şi până la sfârşitul anului fiscal 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, consiliile locale pot adopta hotărâri, până la data de 14 august 2020, privind acordarea următoarele bonificații și scutiri:

 • reducerea impozitului anual pe clădiri, cu până la 50 la sută, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice;
 • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a primăriilor, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi să îşi întrerupă total activitatea economică.

În situaţia în care consiliile locale adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

De la data intrării în vigoare a acestei legi și până la data de 31 august 2020, calculul respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate;
 • sunt stinse prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor menționate mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate;

– cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

Debitorii care la data de 15 decembrie 2020 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea, beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Primăriile care obțin, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii și până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, eșalonări la plata obligațiilor restante față de bugetul general consolidat, beneficiază de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente debitelor principale cu condiția respectării eșalonărilor la plată așa cum au fost aprobate.

Legea a fost adoptată cu 292 voturi pentru, 1 contra și 0 abțineri.

Despre autor

Casa de Expertiză Transilvania® administrator

ADRESA: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 64, Aleșd, Bihor TELEFON: (+4) 0753 572 891 E-MAIL: secretariat@c-e-t.ro și office@c-e-t.ro WEB: www.c-e-t.ro