Servicii de Urbanism si Cadastru

SERVICII DE URBANISM SI CADASTRU

Serviciile de urbanism se refera la intreaga activitate operațională, integratoare, normativă care are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care urmărește stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale, în acord cu potențialul acestora și cu aspirațiile locuitorilor și care cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării și distribuției echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al orașelor și comunelor sau zone din acestea.[1]

Ansamblul regulilor care guvernează nașterea, dezvoltarea și amenajarea rațională a aglomerărilor urbane.[2]

Ansamblul activităților de organizare a componentelor materiale (cadru natural, resurse economice, cadru construit, populație etc.) ale unităților teritoriale de locuire (sat, comună, oraș, zonă, teritoriu național etc.) în scopul îmbunătățirii calității vieții.

Prestam serviciile mai sus mentionate conform legislatiei in vigoare, respectiv :

  1. ^ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Dintre acestea amintim:

Master Plan cu RGU

PUG – Plan de Urbanism General

PUZ – Plan de Urbanism Zonal

PUD – Plan de Urbanism de Detaliu

Studii de Oportunitate

Studii Istorice

Avizare diverse si punere in legalitate

Lucrari Cadastrale

Executăm lucrări Topo-Cadastrale în conformitate cu legislația în vigoare și respectând normele emise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Executăm lucrări de specialitate în jud. Bihor și împrejurimi:
– Cadastru imobiliar (case, apartamente, construcții industriale) şi edilitar (drumuri, căi ferate, etc.);
– Documentaţii cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor;
– Înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei pe o parcelă înscrisă în Cartea Funciară;
– Alipiri, dezlipiri construcţii şi terenuri (intravilan şi extravilan), rectificări limite;
– Obţinerea avizelor de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Relevee.

Geodezie

Servicii geodezice:
– Determinarea exactă a coordonatelor X,Y şi Z în orice zonă a ţării;
– Realizarea şi îndeşirea reţelelor topografice de sprijin;
– Realizarea şi îndeşirea reţelei geodezice prin metode clasice sau prin metode GPS;
– Monitorizări ale deplasărilor în timp (Studiul deformaţiilor);
– Măsurători de înaltă precizie folosind metode GPS.

Experții noștrii topografi execută la cererea clienţilor o serie de lucrări specifice:
– Lucrări de cadastru pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară;
– Dezmembrări / alipiri;
– Intabulări construcții şi terenuri;
– Documentaţii pentru descrierea dezmembrămintelor;
– Studii topografice pentru realizarea diferitelor investiţii în toate fazele întocmirii documentaţilor;
– Studii topografice pentru obţinerea avizului necesar înfiinţării şi exploatării balastierelor;
– Lucrări de cadastru de specialitate: cadastrul agricol, cadastrul forestier, cadastrul imobiliar, cadastrul edilitar, cadastrul apelor, cadastrul căilor de comunicaţii, etc.
– Lucrări de topografie inginerească (trasări de construcţii civile şi industriale, asistenţă topografică Reabilitări Drumuri Naţionale, reţele edilitare, nivelment geometric de precizie, editare de profile transversale / longitudinale existente prin diferite elemente ale construcţiilor).

Lucrari Topografice

Executăm lucrări de specialitate în topografie pentru realizarea bazei de date digitale şi grafice necesare lucrărilor de:
– Construcţii de drumuri;
– Construcţii de locuinţe ;
– Construcţii industriale;
– Reţele edilitare;
– Realizarea PUZ (Plan Urbanism Zonal);
– Realizarea PUD (Plan Urbanism Detaliu);
– Trasări construcţii civile şi industriale;
– Trasări drumuri ;
– Trasări reţele edilitare;
– Construcţii hidrotehnice;
– Realizarea studiilor topografice pentru stabilirea perimetrului de exploatare a balastierelor;
– Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
– Documentaţii topocadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
– Plan de situaţie pentru orice tip de platformă;
– Planuri de situaţie incluzând curbe de nivel;
– Profile longitudinale şi transversale;
– Calcule pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;
– Modele 3D a reliefului în diferite stadii.

Execuția Lucrărilor de Topografie:
– Realizarea Rețelei Topografice de Construcții (RTC);
– Trasarea contururilor clădirilor, a axelor și cotelor din proiect;
– Nivelment de mică și mare precizie;
– Urmărirea comportării în timp a construcțiilor;
– Măsurători pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură;
– Măsurători pentru determinarea adâncimii lacurilor sau a râurilor;
– Ridicări topografice pentru orice tip de platformă;

PENTRU A OBTINE O OFERTA PERSONALIZATA VA RUGAM SA COMPLETATI SOLICITAREA DE MAI JOS:

Cerere Oferta Topografie

 

Verificare